วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การทำงานของจดหมายอิเล็กทรอนิก


การทำงานของจดหมายอิเล็กทรอนิก
การทำงานของจดหมายอิเล็กทรอกนิกส์
        เป็นระบบที่บุคลากรในหน่วยงานของจังหวัด สามารถติดต่อสื่อสารกันโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดจะเป็นผู้แจกจ่าย E-mail address ให้กับบุคคลภายในหน่วยงานของจังหวัด ซึ่งลักษณะการใช้งานจะเป็นลักษณะของ Web Application สามารถใช้บริการ Web mail Application ได้ในลักษณะดังต่อไปนี้
        1.สามารถส่ง E-mail ไปยังผู้รับที่อยู่ในเครือข่ายของจังหวัด หรือผู้รับที่อยู่ภายนอกเครือข่ายของจังหวัดได้
        2.มีระบบบัญชีรายชื่อส่วนตัว (Address book) ที่สามารถเลือกส่ง E-mail ได้
        3.ในการส่ง E-mail สามารถแนบแฟ้มข้อมูลที่ต้องการส่งไปได้
        4.สามารถลบ E-mail ที่ไม่ต้องการออกได้
5.สามารถใช้งานร่วมกับระบบงานสารบรรณได้
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ที่มา:http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น